Aktualności

Piątek, 2020.12.04

Regulamin konkursu "Świąteczna puszka Britta"

Regulamin konkursu „Świąteczna puszka”

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników oraz warunki konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com udostępnianym i zarządzanym przez Facebook Inc.
2. Organizatorem konkursu „Świąteczna puszka” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest firma „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 525477, kapitał zakładowy: 500.000 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs przeprowadzany jest na tzw. „tablicy” profilu „Halina i Britta” na portalu Facebook.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/HalinaiBritta/ („FanPage”) oraz na profilu „halina_i_britta” na portalu Instagram.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.instagram.com/halina_i_britta/ („Profil IG”)
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com oraz Instagram.com, ani z nimi związany. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na FanPage: https://www.facebook.com/HalinaiBritta/.

§2. Zasady organizacji konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 4.12.2020 r. o godzinie 9:00, a kończy się 11.12.2020 r. roku o godzinie 23:59 i przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem.
2. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do dnia 11.12.2020 r. do godziny 23:59. O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszeń konkursowych decyduje data dodania zgłoszenia na FanPage oraz Profil IG. Zgłoszenia dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3. Udział w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej „Uczestnikami”) które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
a. posiadają konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com
b. zaakceptowały postanowienia Regulaminu i zapoznały się z jego treścią.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na FanPage na portalu Facebook.com oraz na Profilu na portalu Instagram.com.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com oraz serwisu Instagram.com

§4 Przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie na FanPage w komentarzu pod postem konkursowym propozycji wykorzystania Świątecznej puszki ryżu Britta
lub
dodanie komentarza pod postem konkursowym na Profilu IG propozycji wykorzystania Świątecznej puszki ryżu Britta i hasztagiem #halinaibritta na Profilu IG
2. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe następuje poprzez zamieszczenie jej za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas opublikowania odpowiedzi na FanPage lub Profilu IG
3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 2, każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Po dokonaniu zgłoszenia odpowiedzi na pytanie konkursowe w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
5. Przesłane odpowiedzi konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, a uczestnik musi być w pełni uprawniony do zgłoszenia swojej odpowiedzi do Konkursu.
6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.
7. Odpowiedzi mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram.com, dany Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

§5. Wyłonienie zwycięzców
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród uczestników, którzy spełnili warunki określone w § 3 i 4 Regulaminu, wybierze zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 6 Regulaminu.
2. Prezes „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka komandytowa powoła 3 członków komisji konkursowej, którzy spełnią 2 kryteria wyboru:
a) osoba pełnoletnia,
b) zatrudniona w „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka komandytowa co najmniej 1 rok.
4. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem konkursu, a swoje decyzje związane z Oceną złożonych prac podejmuje w oparciu o Regulamin.
5. Komisja przyjmuje następujące kryterium wyboru zwycięskich komentarzy: 100% oryginalność treści odpowiedzi na pytanie wg. subiektywnej oceny Komisji.
6. Organizator do dnia 14.12.2020 do godz. 13:00 opublikuje na FanPage oraz na Profilu IG wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub Instagram.com.

§6. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie :
a) dla pięciu uczestników, którzy zostaną wyróżnieni przez Komisję Konkursową w Konkursie jest nagroda w postaci świątecznej tuby z ryżem Parboiled marki Britta oraz zestaw „Podróże Britty”, w którego skład wchodzi:
1. Britta Ryż Biały 4 x 100 g saszetki
2. Britta Ryż Brązowy 4 x 100 g saszetki
3. Britta Ryż Basmati 4 x 100 g saszetki
4. Britta Ryż Paroboiled 4 x 100 g saszetki
5. Britta Ryż Dziki & Parboiled 2 x 100 g saszetki
Wartość nagrody brutto 35,98 zł (słownie trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). Nagroda na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) jest wolna od podatku dochodowego.
2. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania nagrody, zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej adres do wysyłki nagrody.
5. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu nagrody lub za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nie podania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
7. Nagrody zostaną wydane w sposób określony Regulaminem. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę.
8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną nie przesłania nagrody lub opóźnienia wydania nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;
b. Zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji Uczestnika, pod który wysłana zostanie nagroda;
c. Niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
11. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.

§7 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator firma „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80 (Administrator).
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników przez Administratora możesz skontaktować się:
a. kierując korespondencję tradycyjną na adres „SAWEX Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka Komandytowa ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa lub;
b. za pośrednictwem adresu e-mail: katarzyna.swietochowska@sawexfoods.pl.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu marketingowym tj. przeprowadzenia Konkursu, przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu, w tym wyłonieniu zwycięzców i przekazaniu nagrody;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane zwycięzców na potrzeby wysyłki nagród podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust 3a. i b. powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
10. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.

§8 Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

§9 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej
lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: sawex@sawexfoods.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. W przypadku udzielenia odpowiedzi pisemnej na reklamację za datę pewną i dotrzymanie terminu udzielania odpowiedz uznaje się datę nadania przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

Piątek, 2023.03.31

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie "Złap Halinę i Brittę!".

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie „Złap Halinę i Brittę!”. Szczegółów proszę szukać na naszych kanałach społecznościowych – Facebooku: Britta: https://www.facebook.com/Britta.kulinarnapodroz Halina: https://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna oraz Instagramie!   @halina.ta.nie.inna (link: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/) @britta.kulinarnapodroz (link: https://www.instagram.com/britta.kulinarnapodroz/)   §1. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników oraz warunki konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com oraz […]

czytaj więcej

Poniedziałek, 2023.01.30

87. Targi Internationale Grüne Woche

W dniach 20-29 stycznia 2023 odbyły się targi Internationale Grüne Woche (Międzynarodowy Zielony Tydzień), na których zaprezentowaliśmy nasze bezglutenowe produkty marki Ocelio oraz ryże Britta. Targi Grüne Woche skierowane są głównie do mieszkańców Berlina, jak również gości z całych Niemiec. 87. edycja targów to doskonała okazja do zaprezentowania produktów oraz nowości. Targi Grüne Woche to […]

czytaj więcej

Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close