Skip to main content

Regulamin konkursu „Zdrowy początek roku szkolnego!”.

 • 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników oraz warunki konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com udostępnianym i zarządzanym przez Meta Platforms, Inc.

 1. Organizatorem konkursu „Zdrowy początek roku szkolnego” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest firma Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 525477, kapitał zakładowy: 1 001 000 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na profilu „Halina” na portalu Facebook.com i Instagram.com, dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna (zwany dalej „Fanpage”) oraz na profilu „halina.ta.nie.inna” na portalu Instagram.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/,
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com oraz Instagram.com, ani z nimi związany. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
 • 2. Zasady organizacji konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się 04.09.2023 r. o godzinie 9:00, a kończy się 10.09.2023 r. roku o godzinie 23:59 i przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 10.09.2023 r. do godziny 23:59. O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszeń konkursowych decyduje data dodania zgłoszenia na FanPage oraz Profil IG. Zgłoszenia dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1.W Konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej „Uczestnikami”), które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com;

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook.com oraz na portalu Instagram.com.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com oraz serwisu Instagram.com.
 7. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator.
 • 4 Przebieg Konkursu
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie na FanPage pod postem konkursowym komentarza, w którym opisze, co dobrego pakuje swojemu dziecku do szkoły do jedzenia, wykorzystując produkty marki Halina. Można opisać przepis, wymienić składniki lub podzielić się swoją kreatywną ideą ze zdjęciem oraz dodać hasztag #ZdrowyPoczątekSzkoły i oznaczyć profil @Halina w swoim komentarzu.

lub

dodanie komentarza z zadaniem konkursowym pod postem na Profilu Instagram @Halina lub zdjęcia na prywatnym osobowym profilu na portalu Instagram.com z hasztagiem #ZdrowyPoczątekSzkoły i oznaczeniem profilu @halina.ta.nie.inna

 1. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe następuje poprzez zamieszczenie jej za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas opublikowania odpowiedzi na FanPage

lub

zamieszczenie jej za pomocą funkcji „Dodaj komentarz” lub „Dodaj post”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas opublikowania odpowiedzi pod postem konkursowym lub na prywatnym osobowym profilu na portalu Instagram.com

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 2, każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia odpowiedzi na pytanie konkursowe w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 3. Przesłane odpowiedzi konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, a uczestnik musi być w pełni uprawniony do zgłoszenia swojej odpowiedzi do Konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.
 5. Odpowiedzi mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram.com, dany Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.
 • 5. Wyłonienie zwycięzców
 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród uczestników, którzy spełnili warunki określone w § 3 i 4 Regulaminu, wybierze pięciu zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 6 Regulaminu. 2. Prezes Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powoła 3 członków komisji konkursowej, którzy spełnią 2 kryteria wyboru:
 2. a) osoba pełnoletnia;
 3. b) zatrudniona w Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co najmniej 1 rok.
 4. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem konkursu, a swoje decyzje związane z Oceną złożonych prac podejmuje na podstawie Regulaminu.
 5. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem konkursu, a swoje decyzje związane z Oceną złożonych prac podejmuje w oparciu o Regulamin.
 6. Komisja przyjmuje następujące kryterium wyboru zwycięskich komentarzy: 100% oryginalność treści odpowiedzi na pytanie wg. subiektywnej oceny Komisji.
 7. Organizator do dnia 12.09.2023 do godz. 17:00 opublikuje na FanPage oraz na Profilu IG wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub Instagram.com.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania nadesłanych zgłoszeń konkursowych do działań promocyjnych w postach na portalach social media Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 6 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie :
 2. a) dla pięciu uczestników, którzy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową w Konkursie jest nagroda w postaci produktów marki Halina oraz lunchbox
 3. 2x Halina Ryż Biały Długoziarnisty 4 x 100 g
 4. 2x Halina Ryż Gold Parboiled 4 x 100 g
 5. Halina Ryż Naturalny Brązowy 4 x 100 g
 6. Halina Płatki Jęczmienne Błyskawiczne 0,4 kg
 7. Halina Płatki Owsiane Zwykłe 0,4 kg
 8. Halina Płatki Owsiane Błyskawiczne 0,4 kg
 9. Halina Płatki Owsiane Górskie 0,4 kg
 10. Halina Płatki Ryżowe Błyskawiczne 0,4 kg
 11. Halina Kasza Gryczana 4 x 100 g
 12. Halina Kasza Gryczana Biała 4 x 100 g
 13. Halina Kasza Jęczmienna Gruba 4 x 100 g
 14. Halina Kasza jęczmienna Pęczak 4 x 100 g
 15. Halina kasza jaglana 4 x 100 g
 16. Halina kasza orkiszowa 2 x 100 g
 17. Halina kasza bulgur 2 x 100 g
 18. Halina Kuskus 0,25 kg
 19. Halina Fasola Drobna 0,5 kg
 20. Halina Fasola Piękny Jaś Karłowy 0,5 kg
 21. Halina Fasola Jaś Tyczny Duży 0,5 kg
 22. Halina Fasola Kolorowa 0,5 kg
 23. Halina Groch Łuskany Cały 0,5 kg
 24. Halina Groch Łuskany Połówki 0,5 kg
 25. Halina Ciecierzyca 0,5 kg
 26. Halina Soczewica czerwona 0,5 kg
 27. Halina Soczewica Zielona 0,5 kg

 

Wartość nagrody brutto: zestaw produktów Halina – 99,37 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy); wartość lunchboxa – 83,72 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze). Nagroda na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) jest wolna od podatku dochodowego.

 1. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.
 2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 3. W celu przekazania nagrody, zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej adres do wysyłki nagrody.
 4. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu nagrody lub za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nie podania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Nagrody zostaną wydane w sposób określony Regulaminem. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
 8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną nie przesłania nagrody lub opóźnienia wydania nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 10. Nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;
 11. Zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji Uczestnika, pod który wysłana zostanie nagroda;
 12. Niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
 13. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator firma Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80 (Administrator).
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników przez Administratora można się skontaktować:
 4. kierując korespondencję tradycyjną na adres Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa lub;
 5. za pośrednictwem adresu e-mail: sawex@sawexfoods.pl.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu marketingowym tj. przeprowadzenia Konkursu, przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu, w tym wyłonieniu zwycięzców i przekazaniu nagrody;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane zwycięzców na potrzeby wysyłki nagród podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

 

 1. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3a. i b. powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w przypadku wygranej w poście na tzw. „tablicy” na Fanpage oraz w poście na Profilu IG.
 • 8 Ochrona własności intelektualnej

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

 1. Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:

kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w sposób elektroniczny lub inny mechanizmu Konkursu lub jego jakiejkolwiek części, a także utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (tj. niewyłącznej i bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie i rozpowszechnianie bez dodatkowego wynagrodzenia przez Organizatora dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

 • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania;
 • prawa obrotu w kraju i za granicą;
 • wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • wykorzystywania na stronach internetowych;
 • wykorzystywania w utworach multimedialnych;
 • wprowadzania do obrotu przy użyciu sieci internetowej i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe (w szczególności MMS, WAP, SMS itp.);
 • wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
 • wprowadzania zmian lub skrótów;
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, opublikowanych zdjęć i opisów konkursowych, komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawidłowości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.
 3. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, regulaminu portalu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 • 9 Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej  lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: sawex@sawexfoods.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. W przypadku udzielenia odpowiedzi pisemnej na reklamację za datę pewną i dotrzymanie terminu udzielania odpowiedz, uznaje się datę nadania przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.
 • 10 Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 1. Wszystkie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie dnia 04.09.2023 r. i obowiązują do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym przedmiocie będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.