Skip to main content

Promocja i rozwój sprzedaży produktów marki Sawex Foods na rynkach międzynarodowych. Firma Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Internacjonalizacja firmy Sawex Foods poprzez udział firmy w branżowych targach polskich specjalności żywnościowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu:

Projekt zakłada udział firmy jako wystawca w międzynarodowych targach spożywczych, uczestnictwo w misjach handlowych i rozmowach B2B oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów pod marką Halina, Britta, Sotto, Petit Crunch, Petit Lunch, w tym nawiązywanie kontaktów handlowych i pozyskiwanie zagranicznych odbiorców (dystrybutorzy, importerzy, sieci handlowe). Ponadto zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana promocja marek Sawex Foods wśród klientów (kupców) i konsumentów, w szczególności podczas targów, oraz umocnienie i rozwój sprzedaży do aktualnych odbiorców zagranicznych. Podczas wystawiennictwa na targach planuje się prezentacje i degustacje produktów oraz wykorzystanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
Projekt realizuje cele zawarte w „Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych” POIR.03.03.03-14-0108/18.

Zadania planowane do realizacji

1) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition Francja w 2018
2) Udział jako wystawca na targach Summer Fancy Food Exhibition USA w 2019
3) Udział jako wystawca na targach Anuga Exhibition Niemcy w 2019

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów Sawex Foods i rozpoznawalności marki Hanlina/Britta/Petit Lunch/Petit Crunch za granicą, a w szczególności pozyskanie kontrahentów w krajach, gdzie do tej pory produkty pod wyżej wymienionymi Brandami nie były sprzedawane oraz wzrost sprzedaży w krajach, gdzie produkty Sawex Foods są już obecne.

Wartość projektu: 255 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 153 120,00 PLN

Okres realizacji projektu: 17.09.2018 – 10.10.2019