Skip to main content

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie „Złap Halinę i Brittę!”. Szczegółów proszę szukać na naszych kanałach społecznościowych – Facebooku:
Britta: https://www.facebook.com/Britta.kulinarnapodroz
Halina: https://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna

oraz Instagramie!

 

@halina.ta.nie.inna (link: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/)

@britta.kulinarnapodroz (link: https://www.instagram.com/britta.kulinarnapodroz/)

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników oraz warunki konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com udostępnianym i zarządzanym przez Meta Platforms, Inc.

2. Organizatorem konkursu „Złap Halinę i Brittę” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest firma Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 525477, kapitał zakładowy: 1 001 000 zł, wpłacony w
całości, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs przeprowadzany jest na profilu „Halina” i „Britta” na portalu Facebook.com i Instagram.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/Britta.kulinarnapodrozhttps://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna (zwany dalej „Fanpage”) oraz na profilu „halina.ta.nie.inna” i „britta.kulinarnapodroz” na portalu Instagram.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/https://www.instagram.com/britta.kulinarnapodroz/.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com oraz Instagram.com, ani z nimi związany. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w komentarzu pod postem konkursowym.

 

§2. Zasady organizacji konkursu 

1.Konkurs rozpoczyna się 02.04.2023 r. o godzinie 9:00, a kończy się 17.05.2023 r. roku o godzinie 23:59 i przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem.

2. Przyjmowanie zgłoszeń trwa w trzech terminach, każdy do godziny 23:59. O zachowaniu terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych decyduje data dodania zgłoszenia na Fanpage, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/Britta.kulinarnapodrozhttps://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna oraz na Profilu IG, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/https://www.instagram.com/britta.kulinarnapodroz/.

Zgłoszenia dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

 • 1 termin: 13.04.2023  do godziny 23:59.
 • 2 termin: 27.04.2023 do godziny 23:59.
 • 3 termin: 17.05.2023 do godz. 23:59.

3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1.W Konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej „Uczestnikami”), które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

a. posiadają konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com;

b. zaakceptowały postanowienia Regulaminu i zapoznały się z jego treścią.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook.com oraz na portalu Instagram.com.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com oraz serwisu Instagram.com.
7. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator.

 

§4 Przebieg Konkursu 

1.Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 2, każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

2.Po dokonaniu zgłoszenia odpowiedzi na pytanie konkursowe w sposób określony w ust. 1 i 2 uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
3. Użytkownik na jednej publikacji może oznaczyć profile dwóch marek – Haliny i Britty na Facebook’u i Instagramie.
4. Zwielokrotnienie publikacji z oznaczeniem profilów nie wpływa na zwiększenie szans na wygranie konkursu.

5. Przesłane odpowiedzi konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, a uczestnik musi być w pełni uprawniony do zgłoszenia swojej odpowiedzi do Konkursu.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

7. Odpowiedzi mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook.com oraz w serwisie Instagram.com, dany Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

 

§5. Wyłonienie zwycięzców 

1.Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród uczestników, którzy spełnili warunki określone w § 3 i 4 Regulaminu, wyłoni po jednym zwycięzcy z każdego terminu, razem mamy trzy terminy i trzech zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 6 Regulaminu.

2. Prezes Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powoła 3 członków komisji konkursowej, którzy spełnią 2 kryteria wyboru:

a) osoba pełnoletnia;

b) zatrudniona w Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co najmniej 1 rok.

3. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem konkursu, a swoje decyzje związane z Oceną złożonych prac podejmuje na podstawie Regulaminu.

4. Komisja przyjmuje następujące kryterium wyboru zwycięskich publikacji:

  • Zgodność z wymaganiami konkursu – oceniane prace powinny spełniać wymagania opisane w regulaminie konkursu, w tym dotyczące oznaczeń profili marek Halina i Bitta na Facebooku i Instagramie.
  • Kreatywność – prace, które wyróżniają się oryginalnym i kreatywnym podejściem do zadania, w tym sposobu uchwycenia scen z lokowaniem produktów marek: Halina i Britta, w programie kulinarnym MasterChef Junior oraz ciekawego momentu wykorzystania produktów przez uczestników programu kulinarnego MasterChef Junior. Dodatkowym aspektem wpływającym na lepszą ocenę nadesłanych prac konkursowych może być umiejętne wykorzystanie Digital Stickersów/Gifów umieszczonych przez Meta API z logotypem marek Halina (https://giphy.com/HalinaTaNieInna/) i Britta (https://giphy.com/BrittaKulinarnaPodroz/) na serwisie GIPHY.
  • Estetyka – oceniana będzie również estetyka i jakość wykonania zdjęć oraz wykorzystanie stickerów z logo marek Halina i Britta.
  • Oryginalność – prace, które będą oryginalne i niepowtarzalne, a nie kopiowane z innych źródeł lub przypominające prace innych uczestników konkursu, będą miały lepsze szanse na wygranie.

5. Organizator do dnia 14.04.2023/28.04.2023/18.05.2023 do godz. 15:00 opublikuje na Fanpage, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/Britta.kulinarnapodrozhttps://www.facebook.com/halina.ta.nie.inna oraz na Profilu IG, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.instagram.com/halina.ta.nie.inna/https://www.instagram.com/britta.kulinarnapodroz/, wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub Instagram.com.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania nadesłanych zgłoszeń konkursowych do działań promocyjnych w postach na portalach social media Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§6 Nagrody 

1.Nagrodami w Konkursie dla trzech uczestników, którzy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową w Konkursie jest nagroda w postaci 22 produktów marki Halina i Britta: Ryż Britta Basmati 400g, Płatki Owsiane Zwykłe Halina 400g, Ryż Britta Jaśmin 400g, Płatki Jęczmienne Halina 400g, Ryż Britta Parboiled 400g, Płatki Ryżowe Halina 400g, Ryż Britta Biały 400g, Ryż Britta Naturalny 400g, Kasza Gryczana Halina 900g, Ryż Britta Dziki 200g, Kuskus Izraelski Halina 200g, Ryż Britta Dziki&Parboiled 400g, Kasza Gryczana Biała Halina 400g, Ciecierzyca Halina 500g, Fasola Drobna Halina 500g, Fasola Czerwona Halina 500g, Groch Cały Halina 500g, Kasza Kuskus Halina 250g, Kasza Bulgur Halina 200g, Kasza Pęczak Halina 400g, Kasza Jaglana Halina 400g, Kasza Orkiszowa Halina 200g.

Wartość nagrody brutto: 96,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). Nagroda na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) jest wolna od podatku dochodowego.

2. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od opublikowania informacji o nagrodzie, o której mowa powyżej w serwisie społecznościowym Facebook.com pod następującym adresem oraz na Instagramie w wiadomości prywatnej zawierającej następujące dane:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. numer telefonu;
  4. adres mailowy.

5. Ponadto w wiadomości, o której mowa w ust. 4, musi znaleźć się oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Złap Halinę i Brittę!” w celu odbioru nagrody zgodnie z Regulaminem tegoż Konkursu”.
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4-5, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

7. W celu przekazania nagrody, zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej adres do wysyłki nagrody.

8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu nagrody lub za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Nagrody zostaną wydane w sposób określony Regulaminem. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę.

11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.

12. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną nie przesłania nagrody lub opóźnienia wydania nagrody.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;
  2. zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji Uczestnika, pod który wysłana zostanie nagroda;
  3. nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.

14. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora, który wybierze inną osobę dla wydania nagrody.

 

§7 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator firma Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa, NIP: 951-234-98-80 (Administrator).

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników przez Administratora można się skontaktować:

a. kierując korespondencję tradycyjną na adres Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiertnicza 70, 02-952 Warszawa lub;

b. za pośrednictwem adresu e-mail: sawex@sawexfoods.pl.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu marketingowym tj. przeprowadzenia Konkursu, przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu, w tym wyłonieniu zwycięzców i przekazaniu nagrody;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes prawny Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane zwycięzców na potrzeby wysyłki nagród podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3a. i b. powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w przypadku wygranej w poście na tzw. „tablicy” na Fanpage oraz w poście na Profilu IG.

 

§8 Ochrona własności intelektualnej 

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

2. Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:

 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w sposób elektroniczny lub inny mechanizmu Konkursu lub jego jakiejkolwiek części, a także utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (tj. niewyłącznej i bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie i rozpowszechnianie bez dodatkowego wynagrodzenia przez Organizatora dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

 • utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania;
 • prawa obrotu w kraju i za granicą;
 • wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • wykorzystywania na stronach internetowych;
 • wykorzystywania w utworach multimedialnych;
 • wprowadzania do obrotu przy użyciu sieci internetowej i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe (w szczególności MMS, WAP, SMS itp.);
 • wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
 • wprowadzania zmian lub skrótów;
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, opublikowanych zdjęć i opisów konkursowych, komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

5. Uczestnik jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawidłowości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.

6. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, regulaminu portalu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej  lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: sawex@sawexfoods.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi pisemnej na reklamację za datę pewną i dotrzymanie terminu udzielania odpowiedz, uznaje się datę nadania przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

 

§10 Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Wszystkie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie dnia 28.03.2023 r. i obowiązują do odwołania.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym przedmiocie będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu społecznościowego Facebook.

7. Organizator jest uprawniony do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.